• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง นิติกร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง นิติกร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง นิติกร สำ...

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนิติกร  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนิติกร สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัด...

อ่านต่อ

BANNER

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
สำนักงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น
แบบรายงานผลการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชุน
งานด้านสิทธิมนุษยชน
ระบบจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต กระทรวงยุติธรรม
YouTube สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น
Facebook สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น
ช่องทางแสดงความคิดเห็น