• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8
  • Slide 9
  • Slide 10

วิสัยทัศน์และภารกิจองค์กร

วิสัยทัศน์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น

           "เป็นองค์กรหลักที่ได้รับความเชื่อมั่นในการอำนวยความยุติธรรมระดับจังหวัด (พ.ศ.2564-2566)"

พันธกิจ

            1.อำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
            2.สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
            3.สนับสนุนและประสานความร่วมมือในระบบงานยุติธรรมทุกภาคส่วน
            4.ส่งเสริมและพัฒนาระบบงานยุติธรรมทางเลือก

เป้าหมาย

            1.ประชาชนได้รับความเสมอภาคเป็นรูปธรรมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอย่างทั่วถึง
            2.ประชาชนเชื่อมั่นในการอำนวยความยุติธรรมในระดับพื้นที่
            3.เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันในการขับเคลื่อนงานยุติธรรม

ผลลัพธ์

           "เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการอำนวยความยุติธรรมในระดับจังหวัด"

ประเด็นยุทธศาสตร์

            - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานยุติธรรม
            - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างการอำนวยความยุติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพประชาชนสู่สังคมที่เข้มแข็ง
            - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

ภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น

           1. เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรมในส่วนภูมิภาครวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ไม่มีหน่วยงานในจังหวัด
           2. จัดทำแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรมระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
           3. บูรณาการด้านบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรมและเสริมสร้างความยุติธรรมทางสังคมในพื้นที่จังหวัด
           4. ดำเนินงานกองทุนยุติธรรมระดับจังหวัด
           5. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาขนในภารกิจของกระทรวงยุติธรรม ศูนย์ยุติธรรมชุมชน และอาสาสมัครยุติธรรมชุมชนรวมทั้ง
               ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
           6. ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งให้ข้อมูลงานบริการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรม
           7. รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ และรับแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น การส่งเรื่องและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยว
               ข้อง รวมถึงการติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินงาน
           8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2563 13:20 น.

จำนวนผู้อ่าน 2,490 คน