• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8
  • Slide 9
  • Slide 10

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

                 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 

  

ข้อมูลพื้นฐาน

o1 – โครงสร้าง

o2 – ข้อมูลผู้บริหาร

o3 – อำนาจหน้าที่

o4 – แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

o5 – ข้อมูลการติดต่อ

o6 – กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

o7 – ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

o8 – Q&A

o9 – Social Network (Facebook)

 

เแผนการดำเนินงาน

o10 – แผนการดำเนินงานประจำปี

o11 – รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

o12 – รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

o13 – คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

o14 – คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

o15 – ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

o16 – รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

o17 – E-Service

 

ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

o18 – แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o19 – รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

o20 – รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o21 – แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

o22 – ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o23 – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

o24 – รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o25 – นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

o26 – การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

o27 – หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o28 – รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

o29 – แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

o30 – ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

o31 – ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o32 – ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

o33 – การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

  

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

o34 – นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

o35 – การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

o36 – การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

o37 – การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

o38 – การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o39 – แผนการปฏิบัติป้องกันการทุจริตประจำปี

o40 – รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

o41 – รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

o42 – มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o43 – การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงวันที่ 29 พ.ย. 2564 22:18 น.

จำนวนผู้อ่าน 899 คน