• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8
  • Slide 9
  • Slide 10

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนิติกร สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง นิติกร
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และกำหนดวัน เวลา และสถานที่เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

เอกสารแนบ

ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2564 10:53 น.

จำนวนผู้อ่าน 344 คน